C3THER

เป็นเครื่องมือเตือนใจ สำหรับการทำกิจกรรมการทบทวน ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
โดยใช้อักษรตัวแรกของแต่ละประเด็นที่ควรทบทวนมาประกอบกันเป็น C3THER อาจเรียกว่าสูตรสำหรับการทบทวนดูแลผู้ป่วย
ถือเป็นกิจกรรมเรื่องแรกของ ของกิจกรรมทบทวน 12 เรื่อง ในบันไดขั้นที่ 1 ของการประกันคุณภาพโรงพยาบาล
โดยจะพิจารณาหรือทบทวนหาโอกาสพัฒนาภายใต้หัวข้อ C3THER ดังนี้
1. Care การดูแลอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง
ผู้ป่วยมีปัญหาอะไร มีการวางแผนการรักษาไว้อย่างไร แพทย์จะให้ยาผู้ป่วยกี่วัน ผู้ป่วยมีความเสี่ยงอะไรบ้างเราให้การป้องกันความเสี่ยงนั้นหรือยัง (เช่น ถ้ามีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ ต้องทราบว่าค่าคะแนนความเสี่ยงเป็นเท่าใหร่ (Braden score) และมีการป้องกันตามแนวทางที่กำหนดหรือยัง) สิ่งที่ควรระวังสำหรับผู้ป่วยรายนี้มีอะไรบ้าง เป็นต้น
2. Communication การสื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยที่จำเป็นซึ่งกันและกันสมบูรณ์หรือยัง
มีข้อมูลอะไรบ้างที่ผู้ป่วย/ญาติควรทราบ ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น บันทึกไว้ที่ใหนบ้าง มีข้อมูลสำคัญอะไรที่ต้องมีการส่งต่อ เพื่อให้ทีมสามารถดูแลผู้ป่วยรายนี้ได้อย่างต่อเนื่อง (เน้นการสื่อสาร/ประสานงานเป็นหลัก)มีการประเมินผลการรับทราข้อมูลหรือยัง
3. Continuity การดูแลที่ต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและเมื่อกลับไปบ้าน
ผู้ป่วยรายนี้จะได้กลับบ้านเมื่อใหร่ กลับบ้านในสภาพใหน กลับไปอยู่กับใคร ที่ใหน การเตรียมวางแผนจำน่ายเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้ป่วยหรือไม่ ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่บ้านบ้าง จะส่งต่อผู้ป่วยให้สถานบริการสาธารณสุชชุมชนใหนดูแลต่อหลังการจำหน่าย เป็นต้น
4. Team ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยคนเดียวกัน
ต้องมีการปรึกษาวิชาชีพอื่นมาดูแลผู้ป่วยหรือไม่ ปรึกษาเมื่อใหร่ มีการประสานงานกันอย่างไร สหวิชาชีพวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่างไร (เช่นผู้ป่วยมีอาการแขน-ขา อ่อนแรง มีการปรึกษานักกายภาพบำบัด) มีแพทย์จากต่างแผนกมาดูผู้ป่วยหรือไม่ แพทย์ชื่ออะไร เป็นต้น
5. Human Resource Development ความรู้และทักษะของบุคลากรที่ดูแลมีเพียงพอหรือมีคุณภาพหรือไม่
ในการดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง พยาบาล/พนักงานที่รับผิดชอบมีความสามารถเพียงพอหรือยัง ความรู้อะไรที่จำเป็นและต้องมีในการดูแลผู้ป่วยรายนี้ (เช่น ผู้ป่วยมีสายระบายนำไขสันหลัง ผู้ป่วยทำหัตถการเฉพาะต่างๆ)
6. Environment , Equipment , Economic ผู้ป่วยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอด เครื่องมือที่จะใช้กับผู้ป่วยพร้อม
สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยมีความปลอดภัยหรือไม่ (เช่น ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการพลัดตก-หกล้ม ได้รับการดูแลเรื่องความพร้อมของเตียง การติดป้ายสื่อสารว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยง การดูแลพื้น)
การดูแลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้กับผู้ป่วย ที่มีการเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย การดูแลรักษาเชิงป้องกันต่างๆ เป็นต้น
สถานะทางการเงินของผู้ป่วย/ญาติเป็นอย่างไร ต้องให้การช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร (เช่นญาติผู้ป่วยมีปัญหาด้านการเงิน ได้มีการให้ความช่วยเหลือโดยหางานจ้างรายวันให้ทำ โดยมีการประสานงานกับนักสังตมสงเคราะห์ เป็นต้น)–>
7. Record ประเด็นที่สำคัญคือความสมบูรณ์การบันทึกที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่
มีการบันทึกข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยอย่างไร มีประโยชน์กับทีมในการดูแลผู้ป่วยหรือไม่ การบันทึกที่ทีมต้องการเป็นอย่างไร (ทั้งการสื่อสารที่เตียงผู้ป่วยและในบันทึกทางการพยาบาล) บันทึกในคอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง ครบถ้วนหรือยัง เป็นต้น
การฝึกใช้
ควรทำทุกประเด็น เมื่อเข้าใจเป้าหมายแล้วอาจเลือกทบทวนเฉพาะประเด็นสำคัญในผู้ป่วยแต่ละราย
การนำไปใช้
การทบทวนทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งคนเดียว ผู้ร่วมงาน และร่วมกับทีม
สิ่งที่ได้ออกมาจากการทบทวน
บันทึกเป็นคลังความรู้เรื่องเล่าในการทบทวน
เป็นการทบทวนความรู้
นำมาต่อยอดเป็น CPG, care map, case management หรือแนวทางปฏิบัติอื่น
จะทำให้ได้รู้การดำเนินเรื่องราว ขั้นตอนต่างๆ พบข้อบกพร่อง โอกาสในการพัฒนา
จนทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น มีความต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงที่น้อยลง
C3THER CMU Form.doc